Pasienter ved et finsk senter for psykoterapi presses for penger

Pasienter ved et finsk senter for psykoterapi presses for penger

Pasientopplysninger er på avveie etter hacking. Det er snakk om at ca. 300 pasientjournaler er kommet i uvedkommendes hender – gjennom hacking av et datasystem.

Den som presser selskapet skal ha krevd 40 bitcoin, ca. 5 millioner kroner – mot å ikke viderepublisere pasientjournalene på det mørke nettet. Dette kravet ble avvist, og da begynte lekkasjene.

Dette er en svært alvorlig hendelse hvor flere pasienter nå presses for penger, for at ikke deres egne taushetsbelagte personopplysninger skal spres på nettet.

Den finske regjeringen har hatt flere krisemøter og fokuset er nå på å gi ofrene hjelp og støtte.

Hundrevis av anmeldelser har kommet inn til finsk politi – fra innbyggere som mistenker at deres pasientjournaler er kommet på avveie. Det finske kriminalpolitiet mener at man ikke bør gi etter for utpressingskravet og etterforskningen pågår for fullt.

Les mer om saken: Inrikesminister Ohisalo om dataintrånget på Vastaamo: Det är en mycket allvarlig sak

5 «ting» du må vite om Cybersikkerhet

5 «ting» du må vite om Cybersikkerhet – gir deg en grunnleggende forståelse av hva som er det viktige med Cybersikkerhet. Nick Espinosa er en dyktig foredragsholder som gir deg nyttig informasjon på en enkel og engasjerende måte.

Dette er Cybersikkerhetens «Lover»:

  • Lov 1: Er det en svakhet, så vil den bli utnyttet!
  • Lov 2: Alt er sårbart på en eller annen måte
  • Lov 3: Menneskelig tillit – ..not good!
  • Lov 4: Innovasjon og nye løsninger skaper nye sårbarheter og rom for å utnytte disse  (f.eks. hacking av IoT-enheter, dvs. Internet of Things)
  • Lov 5: Er du i tvil, se lov nr. 1 🙂

Dette er en video du bør få med deg (The Five Laws of Cybersecurity | Nick Espinosa)

Hacking og type hackere

Hackere har god teknisk kompetanse, og formålene med hackingen kan være mange. Noen ønsker å oppnå bestemte mål for for å kunne få bekreftet egen kompetanse, andre jobber med sikkerhet og det å finne svakheter i systemer, men så finnes det selvsagt politisk og økonomisk motiverte hackere som enten er ute etter å gjøre skade eller å tjene penger.

Ofte klassifiserer man hackere i disse gruppene:

  • Script kiddies
  • White hat
  • Black hat
  • Grey hat

Script kiddies

Script kiddies bruker ofte ferdige script/verktøy (utviklet av andre) for å ta seg ulovlig inn i systemer eller å hacke tilfeldige ofre. Disse personene har ofte ikke dybdekunnskap, men har lært nok til å vite hvordan de skal bruke ulike verktøy for å oppnå ulike formål. De elsker å «leke» med nettverk og systemer for å føle spenningen eller få en mestringsfølelse.

White hat (lovlig hacking)

White hat hackere har ikke onde intensjoner, men prøver å finne svakheter ved systemer (f.eks. som innleid sikkerhetsekspert hos kunde – eller i egen virksomhet). Penetrasjonstester utføres for å finne sårbarheter, og her benyttes både ferdige verktøy, men også egenutviklede verktøy. Kali Linux (tidligere Back Track) er en god Linux distribusjon (enkelt forklart en plattform med applikasjoner) som gir en rekke muligheter når det gjelder penetrasjonstesting m.m. (et tema du vil få vite mer om i kommende artikler på Cybersikkerhet.no).

White hat hackere betegnes også som etiske hackere. Denne type hackere har god kompetanse på IT.

De klarer å sette seg inn i et tankesett som hackere med onde intensjoner har, slik at de kan finne svakheter i systemer og tjenester (og gjøre nødvendige sikkerhetstiltak) før de med onde hensikter rekker å utnytte disse sårbarhetene.

Slike etiske hackere er også mye involvert i blant annet forskning. Man kan i tillegg utdanne seg til å bli etisk hacker (vi vil snart publisere mye nyttig informasjon om nettopp det å utdanne seg innen dette svært interessante og fremtidsrettede området, så følg med!) – og en rekke konkurranser verden over kjøres for å finne de råeste white hat hackerne (testmiljø settes opp for å ikke gjøre noen skade i produksjonsmiljøer).

Black hat (ulovlig hacking)

Black hat hackere har ofte personlige, økonomiske eller ideologiske motiv. Det kan være at de tar seg inn i systemer på eget initativ eller gjør dette på oppdrag fra noen. Målet kan f.eks. være å legge ut eller å endre informasjon på nettet for å villede verdens borgere (skape fake news) for politisk vinning, stjele data for å videreselge disse (kredittkortinformasjon m.m. – som kan brukes til ID-tyveri), ødelegge data, stjele bedrifts- eller statshemmeligheter m.m.

Grey hat (ofte ulovlig hacking)

Grey hat hackere ligger i gråsonen. De har stort sett ikke som formål å gjøre noen skade, men å avdekke svakheter i systemer uten å ha blitt «invitert» til å gjøre dette.

Hacking «på egenhånd» i nettverk og systemer som ikke er ens egne, er ulovlig.

Noen informerer virksomheter om sårbarheter de finner – og gir beskjed om at de kan rette «feilen/sårbarheten» mot betaling, mens andre ganger så publiserer grey hat hackere informasjonen om svakhetene på nett, uten å kontakte virksomheten det gjelder. Dette kan føre til at andre bruker publisert informasjon til å skaffe seg uautorisert tilgang, gjøre skade på virksomhetens systemer etc.

Grey hat hackere kan også ofte bli provosert hvis virksomhetene de kontakter, ikke gir noen tilbakemelding eller setter inn tiltak basert på informasjonen de har fått ang. svakheter. Da går ofte grey hat hackeren til neste steg og publiserer informasjonen til andre. Dette kan ofte være en «invitasjon» til at andre bør «leke seg med systemet», slik at virksomheten faktisk må ta saken på alvor. Kanskje ikke en helt god måte å gjøre dette på, men det er virkeligheten.

Altfor mange virksomheter har i en årrekke nedprioritert sikkerheten i egen virksomhet – men trenden har begynt å snu. Stadig flere virksomheter ser viktigheten av å fokusere på sikkerhet, både når det gjelder systemer, men også kompetanse blant ansatte. Akkurat derfor er utdannelse og erfaring innen dette området noe som er svært viktig å ha – da jobbmulighetene vil komme til å bli mange.

Cybersikkerhet.no

Trusselbildet i verdenssamfunnet

For Norge er et risikobilde/trusselbilde på området IKT og tilgjengelige digitale systemer og tjenester svært viktig å kartlegge og ha best mulig kjennskap til. Med den økende digitaliseringen av informasjonsflyt og tjenester, blir utfordringene stadig større. Det er derfor viktig å sikre oppdatert risikobilde til enhver tid. Uønskede handlinger kan skje via både nettverk, program- og maskinvare, og fremgangsmåtene er uendelige. Her er det kun fantasien og kreativiteten som setter grenser. Det å kartlegge potensielle mål for cyberkriminalitet og ikke minst digital krigføring, er det kritisk punkt lands regjeringer må ha på agendaen.

Målene kan være mange. Det kan være alt fra statlige aktører, forsvar, virksomheter som besitter unik teknologi eller som er i avanserte forskningsprosesser m.m. Alle mulige tenkelige scenarier kan oppstå, hvor målene f.eks. er spionasje, sabotasje eller angrep på systemer og installasjoner, det å skape misnøye, splid og kaos i et land, økonomisk vinning etc. Det å forebygge er derfor viktig. Alt fra regjeringer til virksomheter er ansvarlig for å ta sikkerheten på alvor. En risiko vil alltid være, og det er vanskelig å gardere seg 100 % mot uønskede hendelser, men det å gjøre tiltak for å redusere risiko og ikke minst skadepotensialet må være et punkt på agendaen til flere enn i dag.

Cybersikkerhet – sårbarheter og trusler

Norge er som en rekke andre land svært sårbart. De siste årene har vi sett flere eksempler på spionasje mot en rekke virksomheter. Spionasje med mål om å få tak i sensitiv og kritisk informasjon, enten det er rundt produkter, idéer, militær informasjon, statshemmeligheter, personsensitiv informasjon og lignende. Samtidig er norske virksomheter for dårlige når det gjelder å sikre sensitiv informasjon, og Norge er ikke alene. Dessverre er cybersikkerhet nedprioritert av både regjeringer, virksomheter og privatpersoner – og mange er naive. Man tror ikke at «dette vil skje meg eller oss», men antallet som blir utsatt for negative konsekvenser som skyldes et for lite fokus på det å sikre seg i den digitale verden, det øker enormt for hvert år som går.

Norge er et åpent samfunn, kanskje for åpent. Vi har mediasaker og pressemeldinger som beskriver investeringer i våpen og ny militær teknologi, høyoppløselige bilder og tegninger på nett (åpent for hele verden) av hvor de norske militærbasene og lagrene er lokalisert, Google Maps som gir eksakte koordinater til alle norske potensielle mål til ev. fremtidige angrep fra andre statsmakter (militærforlegninger, vann- og energiverk, viktige statlige organ etc.), utlyste stillingsannonser fra Forsvaret som forteller mer enn de burde, patentregistre som er tilgjengelige for hele verden med tanke på hva av teknologi og idéer norske virksomheter og privatpersoner har på agendaen, i tillegg informasjonssystemer, nettverk og infrastruktur som svikter i flere ledd – hvor fokuset på informasjonssikkerhet ikke er mye å skryte av.

Teknologien viser vei. Ja, det stemmer, men oversikt og kontroll mangler, og nok en gang; sikkerhet blir dessverre alltid nedprioritert – noe flere vil se konsekvenser av i tiden som kommer.

Cybersikkerhet.no

En moderne verden med teknologi og nye muligheter, men også utfordringer

Cyberverdenen vokser som aldri før. Det gir oss alle muligheter, enten som privatpersoner eller som virksomheter. Økt samhandling på tvers av virksomheter (uavhengig av geografisk lokasjon), sensor- og droneteknologi som gjør at vi kan få oversikt uten å være fysisk tilstede, nye innovative og nettbaserte tjenester og løsninger som viser vei for hvordan fremtiden formes – ja, alt dette gir muligheter, men..

Den digitale verden gir oss enorme gevinster når det gelder effektivitet, reduksjon av kostnader, mulighet for tettere og enklere oppfølging – og en rekke andre tjenester som på grunnlag av en rask og effektiv verdensomspennende informasjonsflyt gjør det mulig å leve og arbeide på helt andre måter enn tidligere. Selvsagt under forutsetning at man gjør de riktige analysene, vurderer kost/nytte, tar de rette valgene i en bestemt rekkefølge, lytter til forbrukere og ansatte, involverer både forbrukere og ansatte i testing og kvalitetssikring, har et fokus på personvern og sikkerhet – og sørger for løpende evalueringer underveis mot en optimal tjeneste.

Nettet («den digitale verden») gir oss ikke bare muligheter, men har forandret sterkt risikobildet på området sikkerhet, for oss alle – både for land og regjeringer, virksomheter og privatpersoner. Et risikobilde hvor cybersikkerhet stadig blir viktigere å ha både oversikt og kontroll over. Noen kritiske områder som er viktige å nevne i denne sammenhengen, er: vann, mat, helse, energi, forsvar, kommunikasjon, luftfart, finans, transport, nødhjelp m.fl.

Cybersikkerhet.no