Trusselbildet i verdenssamfunnetPexels

For Norge er et risikobilde/trusselbilde på området IKT og tilgjengelige digitale systemer og tjenester svært viktig å kartlegge og ha best mulig kjennskap til. Med den økende digitaliseringen av informasjonsflyt og tjenester, blir utfordringene stadig større. Det er derfor viktig å sikre oppdatert risikobilde til enhver tid. Uønskede handlinger kan skje via både nettverk, program- og maskinvare, og fremgangsmåtene er uendelige. Her er det kun fantasien og kreativiteten som setter grenser. Det å kartlegge potensielle mål for cyberkriminalitet og ikke minst digital krigføring, er det kritisk punkt lands regjeringer må ha på agendaen.

Målene kan være mange. Det kan være alt fra statlige aktører, forsvar, virksomheter som besitter unik teknologi eller som er i avanserte forskningsprosesser m.m. Alle mulige tenkelige scenarier kan oppstå, hvor målene f.eks. er spionasje, sabotasje eller angrep på systemer og installasjoner, det å skape misnøye, splid og kaos i et land, økonomisk vinning etc. Det å forebygge er derfor viktig. Alt fra regjeringer til virksomheter er ansvarlig for å ta sikkerheten på alvor. En risiko vil alltid være, og det er vanskelig å gardere seg 100 % mot uønskede hendelser, men det å gjøre tiltak for å redusere risiko og ikke minst skadepotensialet må være et punkt på agendaen til flere enn i dag.