Nasjonal digital sikkerhet

Nasjonal digital sikkerhet

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

NCSC er en arena for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digital sikkerhet. Senteret omfatter partnere fra næringsliv, akademia, forsvar og offentlig sektor som bidrar aktivt inn i et gjensidig samarbeid for et mer robust digitalt Norge.

Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI)

VDI skal kunne detektere og varsle om cyberoperasjoner som treffer kritisk infrastruktur eller kritiske funksjoner i Norge.

HelseCERT og KommuneCERT

HelseCERT er sektorvis responsmiljø for helse- og omsorgssektoren, utpekt av Helse- og omsorgsdepartementet. KommuneCERT er sektorvis responsmiljø for kommunesektoren.

Helse- og KommuneCERT skal øke motstandsdyktigheten til helse- og kommunesektoren.

NSM – Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Se en oversikt over nyttige og interessante artikler fra NSM.

Datatilsynet
Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, veiledning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss og teknologi. Vi skal føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.